۰۸۲۷ – رساله ارشد باشگاه سوارکاری" />۰۸۲۷ – رساله ارشد باشگاه سوارکاری"/>