۰۸۴۰ – رساله مدرسه اسلامی" />۰۸۴۰ – رساله مدرسه اسلامی"/>