۰۸۴۸ – رساله سالن ورزشی با رویکرد معماری هایتک" />۰۸۴۸ – رساله سالن ورزشی با رویکرد معماری هایتک"/>