۰۲۵۳ – رساله اقامتگاه بین راهی" />۰۲۵۳ – رساله اقامتگاه بین راهی"/>