۰۳۱۲ – پروژه کامل فرودگاه منطقه‌ای" />۰۳۱۲ – پروژه کامل فرودگاه منطقه‌ای"/>