۰۳۳۱ – پروژه کامل بیمارستان ۱۰۰ تختخوابه" />۰۳۳۱ – پروژه کامل بیمارستان ۱۰۰ تختخوابه"/>