۰۳۸۱ – رساله ارشد طراحی مرکز مشاوره و روان درمانی" />۰۳۸۱ – رساله ارشد طراحی مرکز مشاوره و روان درمانی"/>