۰۳۸۵ – رساله ارشد خانه سالمندان با رویکرد رضایتمندی" />۰۳۸۵ – رساله ارشد خانه سالمندان با رویکرد رضایتمندی"/>