۰۳۸۸ – رساله مجموعه توریستی تفریحی" />۰۳۸۸ – رساله مجموعه توریستی تفریحی"/>