۰۴۰۰ – رساله طراحی دانشکده پزشکی" />۰۴۰۰ – رساله طراحی دانشکده پزشکی"/>