۰۴۱۳ – رساله طراحی موزه فرش" />۰۴۱۳ – رساله طراحی موزه فرش"/>