۰۴۲۹ – رساله برج سبز متحرک با رویکرد معماری پایدار" />۰۴۲۹ – رساله برج سبز متحرک با رویکرد معماری پایدار"/>

۰۴۲۹ – رساله برج سبز متحرک با رویکرد معماری پایدار

اشتراک گذاری
سام کیان

یک شیفته معماری که در تلاش است تمام اندوخته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد ...