۰۴۳۲ – رساله طراحی تالار پذیرایی" />۰۴۳۲ – رساله طراحی تالار پذیرایی"/>