۰۴۸۳ – رساله طراحی استخر سرپوشیده" />۰۴۸۳ – رساله طراحی استخر سرپوشیده"/>