۰۴۳۸ – رساله طراحی حسینیه" />۰۴۳۸ – رساله طراحی حسینیه"/>