۰۴۳۹ – رساله دهکده ساحلی" />۰۴۳۹ – رساله دهکده ساحلی"/>