۰۴۴۸ – رساله طراحی زائر سرا" />۰۴۴۸ – رساله طراحی زائر سرا"/>