۰۴۶۳ – رساله ارشد مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری" />۰۴۶۳ – رساله ارشد مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری"/>