۰۴۷۱ – رساله طراحی خانه هنر" />۰۴۷۱ – رساله طراحی خانه هنر"/>