۰۴۸۰ – رساله ارشد مرکز مدیریت بحران با رویکرد معماری پایدار" />۰۴۸۰ – رساله ارشد مرکز مدیریت بحران با رویکرد معماری پایدار"/>