۰۵۲۷ – رساله طراحی سازمان میراث فرهنگی" />۰۵۲۷ – رساله طراحی سازمان میراث فرهنگی"/>