۰۵۳۴ – رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست" />۰۵۳۴ – رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست"/>