۰۵۸۵ – رساله ارشد شهرداری با رویکرد فرم‌گرایی" />۰۵۸۵ – رساله ارشد شهرداری با رویکرد فرم‌گرایی"/>