۰۵۸۸ – رساله خانه تئاتر و سینما" />۰۵۸۸ – رساله خانه تئاتر و سینما"/>