۰۶۰۸ – پروژه کامل تالار شهر با رویکر تعاملات اجتماعی" />۰۶۰۸ – پروژه کامل تالار شهر با رویکر تعاملات اجتماعی"/>