۰۶۴۲ – پروژه کامل مجتمع مسکونی ۱۳۶ واحدی" />۰۶۴۲ – پروژه کامل مجتمع مسکونی ۱۳۶ واحدی"/>