۰۶۴۷ – پروژه کامل مجتمع مسکونی ۸۴ واحدی" />۰۶۴۷ – پروژه کامل مجتمع مسکونی ۸۴ واحدی"/>