۰۶۴۹ – پروژه کامل مجتمع مسکونی ۱۱۲ واحدی" />۰۶۴۹ – پروژه کامل مجتمع مسکونی ۱۱۲ واحدی"/>