۰۶۶۵ – پروژه کامل مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار" />۰۶۶۵ – پروژه کامل مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار"/>