۰۷۰۲ – رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه" />۰۷۰۲ – رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه"/>