۰۷۱۷ – رساله طراحی دهکده آرامش" />۰۷۱۷ – رساله طراحی دهکده آرامش"/>