۰۷۵۲ – رساله اقامتگاه کوهستانی" />۰۷۵۲ – رساله اقامتگاه کوهستانی"/>