بهداشتی‌-درمانی

پروژه کلینیک

پروژه کلینیک (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل کلینیک دندانپزشکی

پروژه کامل کلینیک دندانپزشکی (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل درمانگاه1

پروژه کامل درمانگاه (اتوکد، رویت، رندر، پوستر و PSD لایه باز)

پروژه طرح نهایی خانه سالمندان (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD لایه باز)

پروژه طرح نهایی خانه سالمندان (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD لایه باز)

پروژه کامل خانه سالمندان

پروژه کامل خانه سالمندان (اتوکد، تری دی مکس، رندر، رساله، پوستر و PSD)

پروژه معماری بیمارستان

پروژه معماری بیمارستان (اتوکد، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل کلینیک

پروژه کامل کلینیک (اتوکد، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

پروژه معماری خانه سالمندان (فایل اتوکدی، رندر، پوستر، PSD و رساله)

پروژه کامل طراحی مرکز ترک اعتیاد

پروژه کامل مرکز ترک اعتیاد (اتوکد، اسکچاپ، رندر، پوستر، PSD و رساله)

پروژه کامل مرکز اقامتی درمانی

پروژه کامل مرکز اقامتی درمانی (فایل اتوکدی، اسکچاپ، رندر، پوستر و PSD)