اقامتی-گردشگری

پروژه کامل مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

پروژه کامل مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی (اتوکد، اسکچاپ، رساله، رندر، پوستر و PSD)

پروژه خوابگاه دانشجویی اجرایی

پروژه خوابگاه دانشجویی اجرایی (اتوکد، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه هتل

پروژه هتل (فایل اتوکدی، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD لایه باز)

پروژه کامل مجتمع تفریحی توریستی

پروژه کامل مجتمع تفریحی توریستی (فایل اتوکدی، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD)

مجتمع تجاری اقامتی

پروژه کامل مجتمع تجاری اقامتی (اتوکد، رندر، پوستر، PSD و رساله)

پروژه مجموعه رفاهی بین راهی

پروژه مجموعه رفاهی بین راهی (فایل اتوکدی، رندر، پوستر و PSD)

پروژه معماری هتل تفریحی توریستی

پروژه کامل هتل تفریحی توریستی (اتوکد، تری دی مکس، رندر، پوستر، PSD و رساله)

هتل توریستی تفریحی

پروژه کامل هتل توریستی تفریحی (فایل اتوکدی، رندر، PSD و پوستر)

پلان خوابگاه دانشجویی

مجموعه ۲۰ نمونه پلان خوابگاه دانشجویی (سایت پلان، برش، نما و پرسپکتیو)

پروژه کامل خوابگاه دانشجویی

پروژه کامل خوابگاه دانشجویی (فایل اتوکدی، تری دی مکس، رندر و پوستر)