عمومی (۱)

پروژه معماری فرودگاه

پروژه معماری فرودگاه (فایل اتوکدی، رندر، پوستر، PSD و رساله)

پروژه معماری ایستگاه قطار

پروژه معماری ایستگاه قطار (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل ترمینال مسافربری

پروژه کامل ترمینال مسافربری (فایل اتوکدی، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD)

پروژه معماری فرودگاه

پروژه فرودگاه (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل ایستگاه عوارضی4 (فایل اتوکدی، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل ایستگاه عوارضی (فایل اتوکدی، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل پایانه مسافربری

پروژه کامل پایانه مسافربری (فایل اتوکدی، رندر، پوستر، PSD و رساله)

پروژه ایستگاه قطار

پروژه ایستگاه قطار (فایل اتوکدی، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل فرودگاه منطقه‌ای

پروژه کامل فرودگاه منطقه‌ای (فایل اتوکدی، رندر، پوستر، PSD و رساله)

پروژه کامل فرودگاه

پروژه کامل فرودگاه بین‌المللی

مجموعه 20 نمونه پلان ترمینال

مجموعه ۲۰ نمونه پلان ترمینال مسافربری (برش، نما، پرسپکتیو)