۰۰۲۵ – برنامه فیزیکی و استاندارد ایستگاه مترو" />۰۰۲۵ – برنامه فیزیکی و استاندارد ایستگاه مترو"/>