۰۴۰۱ – رساله طراحی بیمارستان قلب و عروق" />۰۴۰۱ – رساله طراحی بیمارستان قلب و عروق"/>