۰۶۶۷ – پروژه کامل برج مسکونی ۱۲۰ واحدی" />۰۶۶۷ – پروژه کامل برج مسکونی ۱۲۰ واحدی"/>