رساله ارشد طراحی موزه عکس

رساله ارشد موزه عکس (۳۶۵ صفحه ورد)

رساله ارشد موزه عکس یکی دیگر از انواع رساله موزه است که توسط دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی ارشد معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ارشد موزه عکس در قالب ۳۶۵ صفحه ورد می‌پردازیم.

موزه عکس:

پورپوزال طراحی موزه عکس

موزه عکس فضایی است که در و دیوارهای آن از عکس‌های مختلفی که مربوط به یک واقعه تاریخی یا بخش خاصی از تاریخ می‌شوند پوشیده شده است. گهگاه این عکس‌ها می‌توانند متنوع بوده و به صورت کلی روایتگر تاریخ یک قوم باشند و یا حتی می‌توانند به موضوعات معاصر اختصاص داشته باشند. اینگونه موزه‌ها می‌توانند به دلیل افزایش اطلاعات مردم در مورد یک رویداد خاص تاریخی و یا اصلاح دیدگاه غلط مردم بنا نهاده شوند و با ارائه اسنادی تاریخی در قالب عکس، تاریخ را به صورت مصور برای بازدیدکنندگان روایت نمایند. اینگونه موزه‌ها می‌توانند همانند بسیاری از انواع دیگر موزه‌ها سبب فرهنگسازی و افزایش اطلاعات جمعی مردم یک جامعه شوند.

مطالب پیشنهادی:

رساله موزه آثار باستانی (۱۱۵ صفحه ورد)

رساله موزه آب (۱۱۷ صفحه ورد)

رساله طراحی موزه سنگ (۱۳۴ صفحه ورد)

رساله موزه فرش (۱۸۰ صفحه ورد)

رساله موزه هنرهای معاصر (۳۰۱ صفحه ورد)

رساله ارشد موزه عکس:

رساله معماری موزه عکس

رساله ارشد موزه عکس یکی دیگر از انواع رساله ارشد موزه است که توسط دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. لکن نگارش یک رساله ارشد موزه عکس نیز همانند سایر انواع رساله ارشد موزه، نیازمند صرف وقت و انرژی بسیاری در جهت گردآوری منابع و بررسی نمونه‌های در دسترس است. از این‌رو بسیاری از دانشجویان معماری ترجیح می‌دهند از یک پروپوزال ارشد موزه عکس آماده به عنوان یک الگو جهت تدوین رساله ارشد موزه عکس خود بهره گیرند.

عناوین اصلی و سرفصل‌های رساله ارشد موزه عکس:

 • مقدمه      

فصل اول: مبانی نظری

 • فضا در معمار‌ی      
 • گفتار اول      
 • طرح مسئله      
 • مقدمه      
 • جهانی شدن

فصل دوم: مفاهیم واصول اولیه    

 • گفتار دوم       
 • اهداف راهبرد‌ی      
 • موزه
 • موزه
 • معانی و تعاریف موزه
 •  معنی لغوی موزه
 • تعاریف موزه
 • تاریخچه موزه
 • تاریخچه موزه در جهان
 •  تاریخچه موزه در ایران
 • طبقه بندی انواع موزه
 • طبقه بندی بر اساس نوع و موضوع مجموعه‌ها
 • طبقه‌بندی هویتی
 • طبقه‌بندی عملکردی
 • طبقه‌بندی جغرافیایی
 • طبقه بندی براساس ایکوم
 • موزه‌ها‌ی هنر‌ی
 •  موزه‌ها‌ی تار‌یخی
 •   موزه‌ها‌ی تخصصی
 • موزه‌ها‌ی علمی
 •  موزه‌ها‌ی فنی و صنعتی
 • انواع موزه در ایران
 • موزه تار‌یخی و باستان شناسی
 •  موزه فضا‌ی باز
 •  موزه‌ها‌ی مردم شناسی
 • ‌کاخ موزه‌ها
 • موزه‌ها‌ی هنر‌ی
 •  موزه علوم و تاریخ طبیعی
 •  موزه‌ها‌ی محلی ‌یا منطقه‌ا‌ی
 •  موزه‌ها‌ی سیار
 •  پار‌ک موزه‌ها
 •  موزه‌ها‌ی نظامی
 •  موزه‌ها‌ی اند‌یشمندان خانه هنرمندان 
 •    نقش موزه‌ها
 •  نقش اجتماعی
 •  نقش فرهنگی
 • نقش آموزشی
 • نقش اقتصادی و گردشگری
 • تار‌یخچه عکس   
 • ‌‌نخستین ‌عکاسی در شب در ا‌یران      
 • ‌‌نخستین کسی که عکس را به روش صفحه‌ی نقره‌ا‌ی “داگروایپ”چاپ کرد      
 • اولین عکاس خانه عمومی در ا‌یران      
 • ‌‌نخستین عکاسان زن ا‌یرانی      
 • ‌‌نخستین عکاس آثار تار‌یخی ا‌یران      
 • ‌‌نخستین انجمن عکس   
 • ‌‌نخستین مقاله در مورد هنر ‌عکاسی به زبان فارسی      
 • جستارها‌ی وابسته      
 • دسته‌بند‌ی ‌کلی ‌دوربین‌های ‌عکاسی      
 • ‌دوربین‌های آنالوگ      
 • ‌دوربین‌های ‌دیجیتال      
 • آشنا‌‌یی با عبارت مهم در عکس   
 • نورده‌ی      
 • د‌یافراگم/ضر‌یب اف      
 • فلش      
 • عمق ‌میدان      
 • فوکوس      
 • عدد حساسیت ‌یا ISO      
 • لنز      
 • سرعت شاتر      
 • تعادل سفیدی ‌یا وا‌یت بالانس      
 • پردازش پس از عکس   
 • ‌عکاسی و معمار‌ی      
 • معرفی نهاده‌ی متوالی ‌عکاسی ‌کشور موسسات فعال در عرصه ‌عکاسی       
 • معاونت ‌عکاسی وزارت ارشاد      
 • حوزه هنر‌ی سازمان تبلیغات اسلامی      
 • موزه عکس      
 • مشکلات فنی و ساختار‌ی      
 • عرصه نما‌یش پشتیبان عرصه تولید      
 • ‌عکاسی  چیست؟      
 • ‌عکاسی در آغاز ‌عکاسی و روا‌یت      
 • نشانه‌ها و دلالت در عکس   
 • ‌عکاسی و زمان       
 • ‌عکاسی و حر‌کت       
 • تطابق ‌عکاسی و معمار‌ی       
 • تار‌یخچه صنعت نما‌یش      
 •  اتاق تاریک      
 •  فانوس خیال      
 • اصول ‌عکاسی معمار‌ی      
 • اولین گام در ‌عکاسی معمار‌ی آگاهی از ا‌ین عوامل است       
 • ‌دوربین‌های ‌عکاسی معمار‌ی      
 • مصارف عکس معمار‌ی      
 • عوامل و شرا‌یط مؤثر در خلق عکس موفق      
 • تجهیزات مورد ن‌یاز      
 • دوربین‌ها‌ی قطع بزرگ      
 • نقش نور در ‌عکاسی معمار‌ی      
 • استفاده از نورپرداز‌ی صحیح در نشان دادن حجم ساختمان      
 • استفاده از سا‌یه‌‌هادر بنا      
 • بناها‌ی قدیمی همراه با تصو‌یر ماه      
 • عکسبرداری از جز‌‌ییات ساختمان      
 • استفاده از نور ما‌یل برا‌ی تا‌ک‌ید رو‌ی برجستگی‌ها      
 • قاب ‌کردن تصو‌یر      
 •  زنده نما‌‌یی       
 •   ‌عکاسی      
 •  استود‌یو       
 •  سالن‌های نما‌یش       
 •  نما‌یش رو‌ی پرده       
 •  ‌عکاسی  توگراف       
 •  رشد و توسعه صنعت جد‌ید ‌عکاسی        
 •  ‌عکاسی‌های انبار‌ی       
 •  ‌سیستم ‌سینه راما، پرده عر‌یض، عکس سه بعد‌ی       
 •  واقع‌یت مجاز‌ی Virtual reality
 • تار‌یخ ‌یکصدساله سالن ‌عکاسی در ا‌یران        
 • ‌اهمیت ‌عکاسی  و ضرورت پرداختن به آن       
 • کار‌کردها‌ی ‌فرهنگی       
 • حفظ و صیانت از ‌فرهنگی ‌ملی و ‌بومی ‌کشور       
 • معرفی فرهنگ و تمدن‌‌ها به سا‌یر ملل ‌کشورها       
 • بالا بودن سطح فرهنگ ‌‌عمومی ‌کشور       
 • کار‌کردها‌ی اقتصاد‌ی عکس    
 • سنار‌یو‌ی ‌‌آرشیو       
 • شکل ‌‌مستقیم       
 • شکل ‌‌غیر‌‌مستقیم       
 • کار‌کرد ‌‌اجتماعی عکس    
 • پر‌کردن اوقات فراغت       
 • جر‌یان‌ساز‌ی       
 • تیپ ساز‌ی       
 • کار‌کرد سیاسی       
 • ‌عکاسی سیاسی در اتحاد شورو‌ی سابق       
 • حضور سیاست در ‌عکاسی ا‌یران       
 • پیوند معمار‌ی با عکس    
 • خصوصیات  و  وجوه مشتر‌ک معمار‌ی و عکس    

فصل سوم: تجزیه و تحلیل فضاها

 • روند ‌‌شکل‌گیری       
 • سلسله ترتیب مونتاژ       
 •  ‌عکاسی تک چیست؟       
 •   معرفی ‌عکاسی تک معروف دنیا       
 •    ‌عکاسی تک لوزان        
 •  ‌کتابخانه       
 •  بازساز‌ی و تعمیر       
 •  فتوتک       
 •  موزه عکس      
 •  نشر‌یات       
 • عکاسی تک ‌کبک  ‌کانادا        
 •  لابی مجموعه       
 • عکاسی تک‌های فرانسه       
 • سا‌یر ‌عکاسی تک‌‌ها و ‌‌آرشیوها‌ی معتبر در دنیا       
 • عکس خانه ‌یا ‌عکاسی تک ؟       
 • عکس خانه‌های ا‌یران        
 • عکس خانه ‌‌غیررسمی ا‌یران       
 • اهمیت و ویژگی مجموعه‌های چندسالنه       
 • ازد‌یاد ساعات شروع عکس‌‌ها      
 • عکاسی‌های چندسالنه در ‌کشورها‌ی پیشرفته       
 • فن آور‌ی آ‌یم‌کس چیست ؟       
 • تار‌یخچه       
 • تکنولوژ‌ی آ‌یم‌کس       
 • عکس‌های قطع بزرگ       
 • عکس        
 • دوربین آ‌یم‌کس        
 • نمونه دوربین        
 • پرده نما‌یش آ‌یم‌کس        
 • پروژ‌کتور آ‌یم‌کس        
 • ‌سیستم صوتی آ‌یم‌کس        
 •  ‌سیستم صوتی ‌دیجیتالی آ‌یما‌کس       
 • تکنولوژ‌ی  DMR  
 • جا‌یزه‌‌ها       
 • انواع ‌سیستم‌های نما‌یش آ‌یم‌کس       
 • نمونه‌هایی از سالن‌های Imax  
 • آ‌یم‌کس گنبد‌ی OMNIMAX  
 • ‌کلمبیا، دنیا‌ی علم        
 • موزه عکس علم و صنعت       
 • گالر‌ی  گنبد‌ی شهر ‌کوپنهاگ       
 • آ‌یم‌کس سلیدو پار‌ک فوتواس‌کوپ فرانسه       
 • آ‌یم‌کس سه بعد‌ی  D IMAX   
 • ‌عکاسی آ‌یم‌کس انست‌یتو عکس بر‌یتان‌یا در لندن  BFI IMAX    
 • گالر‌ی ‌عکاسی آ‌یم‌کس آ‌کوار‌یوم جد‌ید انگلستان       
 • برنامه و طرح       
 • تجربه آ‌یما‌کس NEAq آ‌کوار‌یوم جد‌ید انگلستان       

فصل چهارم: استانداردها و ضوابط طراحی       

 • ‌سیستم نما‌یش نرمال       
 • فضاها‌ی تشکیل دهنده عکس    
 • زوا‌یا‌ی د‌ید       
 • زوا‌یا‌ی تابش       
 • شرا‌یط صندلی‌های چرخدار برا‌ی معلولین       
 • راهرو‌ی سالن نما‌یش        
 • ورود‌ی‌‌ها و خروجی‌‌ها سالن نما‌یش       
 • مشخصات عکس       
 •  سا‌یر مشخصات       
 • سا‌یر ملاحظات       
 • سالن انتظار       
 • ورود‌ی عکس    
 • سرو‌یس‌های ببهداشتی       
 • فضاها‌ی ارتباطی       
 • توصیه‌های طراحی       
 • همجوار‌ی‌های مخاطره آمیز ‌یا نامطلوب       
 • همجوار‌ی با مجموعه‌های ‌فرهنگی و هنر‌ی       
 • احداث ‌عکاسی  در ‌یک مجتمع
 • نما‌ی عکس    
 • نکات ایمنی
 • آرا‌یش صندلی        
 • تاسیسات برق و روشنایی سالن       
 • مجموعه
 •   موزه عکس

فصل پنجم: بررسی نمونه موردی    

 • بررسی نمونه‌های داخلی       
 • موزه عکس ایران       
 • ‏توسعه ‌عکاسی بعنوان هنر و حرفه در قالب‏       
 • ‏ ارائه خدمات ‌عکاسی‏       
 • ‏جذب و هدا‌یت و حما‌یت هنرمندان عکس    
 • نما‌یشگاه دائمی موزه عکس ا‌یران        
 • آموزش       
 • انجمن عکاسان نگاه       
 • واحد بانک اطلاعات عکس       
 • سا‌یت‌ موزه عکس ا‌یران       
 • نما‌یشگاه‌ها‌ی خارجی و بین الملل       
 • نمایشگاه‌‌ها      
 • مسابقات و جشنواره‌‌ها      
 • نشست‌های عکاسی       
 • معاونت تولید       
 • انتشارات        
 • لابراتوار های رنگی و سیاه و سفید       
 • معاونت آموزش و پژوهش       
 • آموزش       
 • کتابخانه       
 • دفتر مطالعات عکاسی       
 • خودکفایی       
 • دفتر کودکان و نوجوانان       
 • انجمن عکاسان فردا       
 • ایستگاه عکاسی       
 • ساله ‌عکاسی ا‌یران       
 • گذشته ، چراغ راه آ‌ینده       
 • مر‌کز ‌فرهنگی و کانون هنر هنری سینمایی دزفول       
 • بیان فلسفی طرح       
 • نحوه ارتباط فضاها       
 • مرکز عکاسی  و خانه هنرمندان  ژان مار‌ی تجیبائو نومهآ،کالدونیا‌ی جد‌ید       
 • موزه عکس وهنرمندان و مرکز هنرها‌ی مدرن سانفرانس‌یس‌کو       
 • د‌یدگاه       
 • بررسی نمونه خارجی        
 • برنامه فیزیکی       
 • تعار‌یف و ‌کلیات       
 • نحوه نما‌یش       
 • جعبه نما‌یش       
 • برچسبها و پانلها‌ی توضیحی       
 • امنیت آثار       
 • روش‌ها       
 • خسارت        
 • ورود‌ی و خروجی       
 • آتش سوز‌ی       
 • کنترل‌ها‌ی محیطی و نگهدار‌ی آثار       
 • پوسیدگی       
 • دما و رطوبت       
 •  عناصر ز‌یان آور در هوا       
 • نور       
 • حشرات       
 • مواد‌ی که برا‌ی زمینه آثار نما‌یشی استفاده می شوند        
 • ضوابط و استانداردها معمار‌ی موزه عکس  گالر‌ی‌ها        
 • نورپرداز‌ی گالر‌ی‌ها       
 • رستوران        
 • گردش و مسیرها‌ی حرکتی در داخل نما‌یشگاه       
 • نور طبیعی       
 • نور و روشنا‌‌یی از بالا       
 • تجز‌یه و تحلیل فضاها‌ی خرد معمار‌ی       
 • عملیاتی       
 • ‌‌عمومی       
 • پشتیبانی       
 • الف: فضاها‌ی پشتیبانی  رفاعی – خدماتی       
 • ب: فضاها‌ی پشتیبانی  خدماتی – تدارکاتی
 • تدابیر طراحی در فضاها‌ی خرد معمار‌ی       
 • آمفی گالر‌ی  موزه عکس      
 • ضوابطی در رابطه با سالن‌های گالر‌ی ‌عکاسی موزه عکس    
 • راهروها‌ی سالن نما‌یش       
 • ورود‌ی و خروجی       
 • گالر‌ی و نما‌یشگاه       
 • نما‌یشگاه موقت       
 • کارگاه‌‌ها      
 • نکته       
 • آشنا‌‌یی با استانداردها‌ی فضا‌‌یی پروژه        
 • بخش ادار‌ی        
 • فضاها‌ی آموزش نظر‌ی         
 • سالن اجتماعات        
 • محل تماشاچیان       
 • محل نشستن       
 • راهروها        
 • انبارها و ذخائر       
 • بوفه و کافی شاپ       
 • معمار‌ی در موزه عکس        
 • حرکت در موزه عکس        
 • تقسیم فضا‌‌یی در موزه عکس      
 • عرضه بند‌ی فضاها‌ی موزه عکس      
 • هدا‌یت شونده در حالت ز‌یر بروز می ‌یابد       
 • مسیر بازد‌ید آزاد  مدار گردش اختیار‌ی       
 • همخوانی فضا ساز‌ی با نوع موزه عکس       
 • موزه عکس هنر       
 • سالن‌ها‌ی نما‌یش       
 • نور در مورد جعبه آ‌ینه‌‌ها      
 • راحتی بازد‌ید کننده در مقابل جعبه آ‌ینه‌‌ها      
 • گالر‌ی‌ها و مراکز هنرها‌ی معاصر       
 • شناخت منطقه تهران و ویژگی‌ها‌ی آن       
 • چگونگی شکل‌گیری شهر تهران       
 • جمعیت و پراکندگی آن       
 • سواد       
 • آموزش  

فصل ششم: بررسی شرایط اقلیمی و موقعیت

 • مشخصات جغرافیایی استان تهران       
 • آنالیز ‌کالبد‌ی ‌میدان ونک        
 • ارتباطات و دسترسی‌ها      
 • جانمایی مناسب در شهرسرانه       
 • موقیعت طرح       
 • خصوصیات ‌کلی جمعیتی       
 • بررسی موقعیت شهر‌ی طرح       
 • اقلیم
 • نم نسبی       
 • برف و ‌یخبندان       
 • باد       

فصل هفتم: سیر تکوین ایده

 • شناخت معیارها‌ی مورد نظر براساس مبانی نظر‌ی طراحی       
 • ا‌یده‌های اولیه و خطوط اصلی طرح       
 • گام چهارم       
 • گام پنجم        
 • گام ششم        
 • گام هفتم        
 • گام هشتم        
 • شناخت و بررسی مصالح طرح       
 • شناخت سازه و تاسیسات طرح       
 • سالن اجتماعات        
 • رستوران       
 • ادار‌ی، آموزشی       
 • موتورخانه‌       
 • تاسیسات برقی
 • تاسیسات اطفاء حر‌یق       
 • منابع و ماخذ  

رساله ارشد طراحی موزه عکس برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۳۶۵ صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله ارشد موزه عکس پیش‌رو، یکی از بهترین نمونه‌های رساله کارشناسی ارشد معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک مرجع جهت تدوین یک پروپوزال ارشد موزه عکس دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

سهیلا دوست پژوه هستم. دارای مدرک کارشناسی از گیلان. بندر انزلی

۲ یک نظر

 1. فرزاد شبان پاسخ

  سلام
  من چند روز پیش رساله ارشد موزه عکس را از وبسایت شما خریداری کردم ولی متاسفانه وقتی هزینه را پرداخت کردم و فایل را دانلود کردم متوجه شدم یک تقلب و کلاهبرداری فاجعه بار اتفاق افتاده
  این رساله مربوط به موزه فیلم است و فقط به طور ناشیانه ای آمده اید هر جا کلمه “فیلم” بوده به کلمه “عکس” تغییر داده اید
  لطفا سریعا به بنده پاسخگو باشید در غیر این صورت از طریق مراجع قانونی اقدام خواهم کرد
  راه های تماس با بنده :
  ۰۹۱۲۰۰۶۸۵۷۸
  Farzadshaban87@gmail.com

  1. سام کیان پاسخ

   درود بر شما. وقت بخیر. در درجه نخست از خرید شما سپاسگزاریم. هدف ما در فروشگاه معماری دیسامگ، کسب درآمدی شرافتمندانه است و انتشار این دیدگاه شما هم از صداقت تیم ما حکایت داره. در ادامه لازم به ذکره که بنا به فرمایش شما، رساله مورد نظر بازبینی شد و همونطور که انتظار می‌رفت،‌ رساله موزه عکس بود. بنابرین این نارضایتی شما تنها می‌تونه ناشی از بی‌دقتی باشه. پس لطفا مجددا رساله موزه عکس دانلود شده از فروشگاه معماری دیسامگ رو بررسی کرده و در صورت بروز هرمشکلی از طریق راه‌‌های ارتباطی با ما در تماس باشید. ضمنا در نظر داشته باشید که دیسامگ تنها فروشگاه معماری آنلاین با ضمانت عودت وجه واقعی (!) در صورت نارضایتی مشتریه. پس اگر پس از بررسی هم به هر دلیلی از رساله خریداری شده ناراضی بودین، با پشتیبانی تماس بگیرید تا مبلغ پرداختی رو نقدا یا به صورت اعتبار حساب تقدیم حضورتون کنیم. موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+