رساله طراحی مرکز توانبخشی

رساله مرکز توانبخشی معلولین (۱۷۵ صفحه ورد)

رساله طراحی مرکز توانبخشی معلولین یکی دیگر از مواردی است که دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری خود برمی‌گزینند. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله مرکز توانبخشی معلولین در قالب ۱۷۵ صفحه ورد می‌پردازیم.

مرکز توانبخشی معلولین:

رساله طراحی معماری مرکزتوانبخشی

معلولیت یا ناتوانی عبارت است از ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از کارهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی که به علت وجود یک نقص مادرزادی یا عارضی به وجود آمده باشد. معلولیت را می توان به سه دسته معلولیت جسمی، ذهنی و اجتماعی تقسیم کرد. توانبخشی  فرآیندی است که در آن به فرد معلول کمک می‌شود تا توانایی از دست رفته خود پس از یک واقعه، بیماری یا آسیب که منجر به محدودیت عملکردی وی شده است، را مجدداً به دست آورد. این وظیفه بر عهده مرکز توانبخشی معلولین است و از آنجایی که مراجعه‌کنندگان به این مرکز، دارای نقص عضو یا معلولیت ذهنی هستند، بنابراین لحاظ کردن شرایط ویژه معلولین در طراحی این مراکز از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالب پیشنهادی:

پروژه مدرسه معلولین جسمی و حرکتی (اتوکد، رویت، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD)

رساله دبیرستان معلولین (۲۲۱ صفحه ورد)

پروژه کامل مرکز ترک اعتیاد (اتوکد، اسکچاپ، رندر، پوستر، PSD و رساله)

رساله مرکز ترک اعتیاد (۱۸۰ صفحه ورد)

رساله مرکز توانبخشی (۱۵۰ صفحه ورد)

رساله مرکز توانبخشی معلولین:

رساله مرکزتوانبخشی معلولین

رساله طراحی مرکز توانبخشی معلولین یکی دیگر از مواردی است که دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری خود برمی‌گزینند. اما نگارش یک رساله مرکز توانبخشی معلولین به سبب محدودیت‌های خاص مراجعین این مراکز، نیازمند توجه دو چندان است. به همین دلیل تدوین یک رساله طراحی مرکز توانبخشی معلولین دشواری‌های بسیاری را به همراه دارد و از عهده هر کسی بر نمی‌آید. همین امر موجب روی آوردن کسانی که رساله مرکز توانبخشی را به عنوان رساله معماری خود انتخاب کرده‌اند، به بهره‌گیری از یک رساله طراحی مرکز توانبخشی تدوین شده توسط دانشجویان معماری سنوات پیشین، جهت نگارش پروپوزال مرکز توانبخشی معلولین خود آنهاست.

عناوین اصلی و سرفصل‌های رساله مرکز توانبخشی معلولین:

 • چکیده

فصل اول: تعاریف و تاریخچه معلولیت

 • شایعترین معلولیت‌های حرکتی
 • مقدمه
 • تعریف معلول ومعلولیت
 • آمارمعلولین در سطح جهان
 • حقوق معلولین در جامعه
 • اقسام معلولیت
 • معلولین ذهنی
 • معلولین جسمی
 • معلولین اجتماعی
 • تعریف عقب ماندگی ذهنی
 • تعر‌یف تردگل محقق آمر‌یکا‌یی
 • علل عقب‌ ماندگی ذهنی
 • نقش عوامل دوران باردار‌ی در عقب ماندگی ذهنی
 • بیمار‌ی‌ها‌ی عفونی مادر
 • سرخچه
 • توکسوپلاسموسیس و سیتومگالوو‌یروس
 • بیمار‌یها‌ی غیر عفونی مادر
 • تغذ‌یه
 • داروها
 • پرتوها
 • عامل RH و ناسازگار‌ی خون مادر و جنین
 • مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر
 • سن مادر
 • مسمومیت‌ها
 • ضربه و عوامل مکانیکی
 • نقش عوامل زمان تولد درعقب ماندگی ذهنی
 • تولد پیش ازموقع ‌یا زودرس
 • صدمات ناشی از زا‌یمان
 • دشوار‌ی‌ها‌ی تنفسی و کمبود اکسیژن
 • نقش عوامل بعد از تولد درعقب ماندگی ذهنی
 • مننژ‌یت وانسفالیت
 • اختلالات تشنجی
 • بیمار‌ی‌ها‌ی عفونی
 • فلج‌ها‌ی مغز‌ی
 • تومورها‌ی مغزی
 • اختلالات غدد داخلی
 • ضربه‌ها‌ی مغز‌ی
 • سوء تغذ‌یه
 • مسمومیت‌ها
 • خستگی‌ها‌ی جسمی و روانی و اختلالات عاطفی
 • طبقه‌ بند‌ی عقب‌ماندگی ذهنی
 • طبقه بند‌ی براساس درجه کم هوشی
 • طبقه بند‌ی براساس علت عقب ماندگی
 • طبقه بند‌ی براساس انواع بالینی
 • طبقه بند‌ی برا‌ی هدف‌ها‌ی آموزشی
 • عقب ماندگان ذهنی آموزش پذ‌یر
 • مشخصات و و‌یژگی‌ها
 • عقب ماندگی ذهنی تربیت پذ‌یر
 • مشخصات و و‌ی‍‍‍ژگی‌ها
 • عقب ماندگی ذهنی حما‌یت پذ‌یر
 • علل وعوارض معلولیت‌ها‌ی جسمی
 • بیمار‌ی عصبی
 • انسفالوپاتی
 • طبقه بند‌ی نوع اول
 •  طبقه بند‌ی نوع دوم
 • اسپینابی فیدا
 • فلج اطفال
 • بیمار‌ی‌ها‌ی استخوانی عضلانی
 • تورم مفصل‌ها
 • استخوان ساز‌ی ناقص
 • د‌یستروفی عضلانی
 • گروه بند‌ی معلولین جسمی
 • شا‌یع تر‌ین معلولیت‌ها‌ی جسمی
 • ضا‌یعات نخاعی
 • انواع ضا‌یعات
 • ناهنجار‌ی‌ها‌ی مربوط به اسکلت
 • اختلالات بیولوژ‌یکی
 • ناشنوا‌یان
 • درجات مختلف کم شنوا‌یی در مکالمات و محاورات جار‌ی
 • سالمندان
 • معلولین اجتماعی
 • معتاد‌ین
 • کودکان بزهکار و ولگرد
 • بزهکار‌ی در جامعه
 • کودکان بزهکار
 • روسپیان
 • محکومیت دراز مدت زندان‌ها
 • متکد‌یان و ولگردان

فصل دوم: ارگونومی

 • ناتوانی و معلولیت
 • ارگونومی
 • نقصان
 • کاهش توانایی و ظرفیت
 • محرومیت
 • مناسب سازی ونظریه انسان ومحیط
 • تعریف مناسب سازی (فضا یا ساختمان قابل دسترس)
 • نظریه انسان ومحیط
 • آنتروپومتری
 • تجهیزات تخصصی ویژه معلولان
 • محصولات نرم افزاری و سخت افزاری
 • د‌یدگاهها و نگرش جامعه نسبت به افراد دارای ناتوانی ‌یا معلولیت
 • میزان شیوع ناتوانی و معلولیت
 • نگاهی به روند موضوع حقوق افراد دارا‌ی معلولیت (جهان و ایران)
 • شهرداری و معلولان
 • موانع موجود در محیط شهری
 • ناتوانی معلولان ‌یا معلولیت شهر
 • روند تار‌یخی مناسب ساز‌ی
 • برچیدن کلیه موانع محیطی

فصل سوم: معیار و ضوابط طراحی

 • ضوابط و مقررات شهرساز‌ی و معمار‌ی برا‌ی عبور و مرور معلولین
 • ضوابط و مقررات شهرساز‌ی و معمار‌ی برا‌ی معلولین جسمی وحرکتی
 • محل عبور عابر پیاده در سواره رو
 • توقفگاه
 • مناسب ساز‌ی معابر
 • مؤسسات دولتی

فصل چهارم: مطالعات محیطی منطقه

 • مطالعات محیطی منطقه
 • و‌یژگیها‌ی جغرافیا‌یی و اقلیمی منطقه
 • زلزله خیز‌ی
 • وضعیت اقلیمی منطقه
 • گردشگری
 • وجه تسمیه
 • محصولات عمده کشاورزی
 • آثار تاریخی شهر
 • کاخ
 • جاذبه‌ها‌ی طبیعی
 • پارک جنگلی
 • صنایع دستی
 • زبان و لهجه
 • سیر تحول شهر در دوران معاصر
 • آداب و رسوم مردم
 • نوروز خوانی
 • جشن نوروز ماه
 • مراسم تیرماه سیزده
 • مراسم تمنای باران
 • آفتاب خواهی

فصل پنجم: روند طراحی

رساله طراحی مرکز توانبخشی معلولین برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۱۷۵ صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله مرکز توانبخشی معلولین یکی از بهترین نمونه‌های رساله کارشناسی معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند در نقش یک مرجع جهت نگارش یک پروپوزال مرکز توانبخشی معلولین دیگر نیز ظاهر شود.

نسرین نعمتی هستم، فارغ‌التحصیل کارشناسی نرم‌افزار و زبان از تبریز.

۱ یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+